กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
โดย : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 19 กันยายน 2561 เปิด : 96 ครั้ง

     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)" ณ ห้อง210 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) พร้อมนำเข้าข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประสานงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร