หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2557

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ สำหรับผู้ประสานงานวิจัยและบุคลากรกองฯ
โดย : ประธาน สายคำ วันที่ : 25 กันยายน 2557 เปิด : 749 ครั้ง

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชน ในเชิงพาณิชย์ฯ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับผู้ประสานงานวิจัยและบุคลากรกองบริหารการวิจัย

        ตามที่กองบริหารการวิจัยได้ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง “กลไกการประสานงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ” ในวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารมหาธรรมราชา โซนซี การอบรมสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานที่ถูกต้องตรงกันระหว่างคณะกับกองบริหารการวิจัย ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ประสานงานวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัยและบุคลากรกองบริหารการวิจัย จำนวน ๓๗ คน การดำเนินการจัดอบรมครั้งนี้มีกิจกรรม ๒ รูปแบบ คือ ๑. การนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตรงกัน ได้แก่ การปรับโครงสร้างและการปรับเปลี่ยนการทำงานของกองบริหารการวิจัย, การใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์กองบริหารการวิจัย, ทำเนียบผู้ประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร, แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ช่วงสิ้นปี ๒๕๕๗ และเสริมสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ๒. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จของกลไกการประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร : กรณีศึกษาระหว่างคณะกับกองบริหารการวิจัย” ตั้งแต่ ต้นน้ำ : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย, กลางน้ำ : ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของนักวิจัย, ปลายน้ำ : ระบบสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือใช้ประโยชน์