หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2557

โครงการจัดการความรู้กองบริหารการวิจัย (KM) ครั้ง 1
โดย : ประธาน สายคำ วันที่ : 30 พฤษภาคม 2557 เปิด : 1003 ครั้ง

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2557 กองบริหารการวิจัย ได้จัดโครงการจัดการความรู้กองบริหารการวิจัย (KM) ครั้ง 1 ห้วข้อ "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและพัสดุ" โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของกองได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลกรภายในกอง โดยได้แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันคือ (1) การขออนุมัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินขอให้การเงินตรวจสอบก่อนนำเสนอผู้บริหาร เพื่อให้มีความถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัยและระเบียบกระทรวงการคลัง (2) ขอให้บุคลากรมีการพูดคุยกันให้มากขึ้น เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน/เป็นทีม/ชุมชนDRA