กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

CoEs

 • แบบฟอร์มจัดทำแผนการดำเนินงาน [58 ครั้ง]
  แบบฟอร์มจัดทำแผนการดำเนินงาน ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองการวิจัยและนวัตกรรม

 • ปฏิญญา [70 ครั้ง]
  ปฏิญญา ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2558
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองการวิจัยและนวัตกรรม

 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน CoEs [52 ครั้ง]
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน CoEs ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองการวิจัยและนวัตกรรม