กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

จัดตั้งตามปีงบประมาณ : 2557

 • (1) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  วันที่จัดตั้ง : 24 พฤศจิกายน 2556

  ผู้อำนวยการสถาน : รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

  ผู้ประสานงาน : นางสาวสุดารัตน์ ประดิษฐ์

  โทรศัพท์ : 0-5596-2112 E-Mail : sudarat_a@hotmail.com

  วัตถุประสงค์

  1.เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยสู่วิสาหิกิจระดับโลก

  2.พัฒนาข้อมูลและฐานความรู้เพื่อสนับสนุนพื้นฐานในการดำเนิ...

 • (2) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านฟิสิกส์ประยุกต์

  วันที่จัดตั้ง : 22 ธันวาคม 2556

  ผู้อำนวยการสถาน : ผศ.ดร.ธีระชัย บงการน์

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : - E-Mail : researchcmu@yahoo.com

 • (3) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา

  วันที่จัดตั้ง : 22 ธันวาคม 2556

  ผู้อำนวยการสถาน : ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : 0-5596-4616 E-Mail : supapornl@nu.ac.th

  ปัจจุบันนี้การศึกษาวิจัยทางด้านเห็ดและรากำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากเห็ดและราก็มีความหลากหลายของสายพันธุ์เช่นเดียวกันกับพืชสมุนไพรต่างๆ หากแต่ยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยกันอย่างกว้างขวางเท่ากับพืชสมุนไพร  และจากข...

 • (4) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดน้ำ

  วันที่จัดตั้ง : 22 ธันวาคม 2556

  ผู้อำนวยการสถาน : ดร.วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : 0-5596-4058 E-Mail : wilawank1@gmail.com

  -

 • (5) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านทรัพยากรน้ำ

  วันที่จัดตั้ง : 22 ธันวาคม 2556

  ผู้อำนวยการสถาน : รศ.ดร. สมบัติ ชื่นชูกลิ่น

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : 0-5596-4055 E-Mail : sombtc@nu.ac.th

 • (6) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านตลาดทุน

  วันที่จัดตั้ง : 26 มกราคม 2557

  ผู้อำนวยการสถาน : นายกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

  ผู้ประสานงาน : นายพีรพล บุญทิม

  โทรศัพท์ : 0-5596-2105 E-Mail : peeraponboon@hotmail.com

  วัตถุประสงค์

  1.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนและผลิตงานวิจัยทางด้านการเงินการลงทุน ที่มีคุณภาพสูงสามารถติพิมพ์ในวารสารวิชาการได้

  2.เป็นแหล่งเผยแพร่และพร้อมให้บริการความรู้และข้อมูลการลงทุนแก่ประชาชนทั่วไปในภูมิภาค ด้วยสือความรู้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเน้นความเป็นศูนย์เรียนรู้การลงทุนที่เข้าถึงได้