กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

จัดตั้งตามปีงบประมาณ : 2555

 • (1) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไขมันและน้ำมัน

  วันที่จัดตั้ง : 21 ตุลาคม 2554

  ผู้อำนวยการสถาน : ผศ.ดร.เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : 0-5596-2742 E-Mail : coefo@nu.ac.th

  สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไขมันและน้ำมัน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีระบบการบริหารจัดการภายใต้คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานวิจัยฯได้จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักวิจัยที่มีความสน...

 • (2) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์

  วันที่จัดตั้ง : 21 ตุลาคม 2554

  ผู้อำนวยการสถาน : รศ.ดร.ระเบียน วังคีรี

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : 055-963164 E-Mail : somyotp@nu.ac.th

  เป็นหน่วยงานเพื่อพัฒนางานวิจัย ด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสร้างองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและสากล และนำไปประยุกต์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็ง สำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี รวมทั้งระบบเศรษฐกิจและการเง...

 • (3) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวัสดุขั้นสูง

  วันที่จัดตั้ง : 21 ตุลาคม 2554

  ผู้อำนวยการสถาน : รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : 08-1786-4519 E-Mail : ratanas@nu.ac.th

  เป็นสถานวิจัยด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวัสดุขั้นสูง ที่สามารถพัฒนาให้มีศักยภาพที่นำไปสู่การเป็นสถานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศได้ ...

 • (4) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

  วันที่จัดตั้ง : 21 ตุลาคม 2554

  ผู้อำนวยการสถาน : รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : 08-1887-4354 E-Mail : wandeew@nu.ac.th

 • (5) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  วันที่จัดตั้ง : 21 ตุลาคม 2554

  ผู้อำนวยการสถาน : ผศ.ดร.ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ผู้ประสานงาน : คุณพิจิตรา อัครผล)

  โทรศัพท์ : 0-5596-4081 E-Mail : cete@hotmail.co.th

  เป็นสถานวิจัยที่จัดตั้งเพื่อการวิจัย สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณค่าในระดับสากล เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ...

 • (6) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

  วันที่จัดตั้ง : 21 ตุลาคม 2554

  ผู้อำนวยการสถาน : รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกุล

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : 08-3136-5139 E-Mail : kpuangrat@yahoo.com

  เป็นสถานวิจัยที่จัดตั้งเพื่อการวิจัย สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณค่าในระดับสากล เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยที่ดีในการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างผาสุก ...

 • (7) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

  วันที่จัดตั้ง : 21 ตุลาคม 2554

  ผู้อำนวยการสถาน : รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : - E-Mail : peerasakc@hotmail.com, peerasakc@nu.ac.th

  ประวัติความเป็นมา

  เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางเกษตรกรรม การเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าทางเกษตรกรรมของประเทศโดยเฉพาะผลิตผลทางพืชสวน เช่น ผัก ผลไม้ และดอกไม้จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันได้...

 • (8) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

  วันที่จัดตั้ง : 21 ตุลาคม 2554

  ผู้อำนวยการสถาน : ผศ.ดร.ดวงพร เปรมจิต

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : 08-9461-3972 E-Mail : duangpornp@nu.ac.th

  เป็นหน่วยงานเพื่อพัฒนางานวิจัย สู่การสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรในระดับชาติและนานาชาติ ...

 • (9) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี

  วันที่จัดตั้ง : 21 ตุลาคม 2554

  ผู้อำนวยการสถาน : รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : 08-1621-8116 E-Mail : jarupav@nu.ac.th

  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวรมีจุดมุ่งหมายแน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูง โดยจะสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมที่จะยกระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี ให้มีมาตรฐานที่สูงข...

 • (10) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และพิษวิทยา

  วันที่จัดตั้ง : 21 ตุลาคม 2554

  ผู้อำนวยการสถาน : ผศ.ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : 08-3956-5065 E-Mail : manupatl@gmail.com

  สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูงและบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะสนับสนุนให้คณาจารย์และ นิสิตที่เป็นสมาชิกของสถานวิจัยฯ ได้มีส่วนร่วมที่จะยกระดับการ...

 • (11) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

  วันที่จัดตั้ง : 21 ตุลาคม 2554

  ผู้อำนวยการสถาน : รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : 08-6035-7754 E-Mail : sutisat@nu.ac.th

  เป็นหน่วยงานเพื่อพัฒนางานวิจัย สู่การสร้างองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาวิชาการ และการใช้ประโยชน์ทาง ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและสากล ...

 • (12) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ยุบเลิก)

  วันที่จัดตั้ง : 21 ตุลาคม 2554

  ผู้อำนวยการสถาน : รศ.ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : - E-Mail : -

  ยุบเลิก 22 สิงหาคม 2556