กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • (1) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการการท่องเที่ยว

  วันที่จัดตั้ง : 26 พฤษภาคม 2556

  ผู้อำนวยการสถาน : ดร.จารุวรรณ แดงบุพผา

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

  ผู้ประสานงาน : นางสาววัชราภรณ์ สรุภี

  โทรศัพท์ : 0-5596-2112 E-Mail : chompoo_x@hotmail.com

  วัตถุประสงค์

  1.เพื่อสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการสูง ตอบสนองต่อความต้องการองค์ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ

  2.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวด้วยกัน รวมถึงนักวิจัยจากสหสาขาวิชาที่ม...

 • (2) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  วันที่จัดตั้ง : 24 พฤศจิกายน 2556

  ผู้อำนวยการสถาน : รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

  ผู้ประสานงาน : นางสาวสุดารัตน์ ประดิษฐ์

  โทรศัพท์ : 0-5596-2112 E-Mail : sudarat_a@hotmail.com

  วัตถุประสงค์

  1.เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาอันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยสู่วิสาหิกิจระดับโลก

  2.พัฒนาข้อมูลและฐานความรู้เพื่อสนับสนุนพื้นฐานในการดำเนิ...