กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • (1) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมทางเคมี

  วันที่จัดตั้ง : 21 ตุลาคม 2554

  ผู้อำนวยการสถาน : รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : 08-1621-8116 E-Mail : jarupav@nu.ac.th

  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวรมีจุดมุ่งหมายแน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูง โดยจะสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมที่จะยกระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เคมี ให้มีมาตรฐานที่สูงข...

 • (2) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และพิษวิทยา

  วันที่จัดตั้ง : 21 ตุลาคม 2554

  ผู้อำนวยการสถาน : ผศ.ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : 08-3956-5065 E-Mail : manupatl@gmail.com

  สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูงและบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา โดยจะสนับสนุนให้คณาจารย์และ นิสิตที่เป็นสมาชิกของสถานวิจัยฯ ได้มีส่วนร่วมที่จะยกระดับการ...

 • (3) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

  วันที่จัดตั้ง : 21 ตุลาคม 2554

  ผู้อำนวยการสถาน : รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : 08-6035-7754 E-Mail : sutisat@nu.ac.th

  เป็นหน่วยงานเพื่อพัฒนางานวิจัย สู่การสร้างองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาวิชาการ และการใช้ประโยชน์ทาง ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและสากล ...

 • (4) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา

  วันที่จัดตั้ง : 22 ธันวาคม 2556

  ผู้อำนวยการสถาน : ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน

  สังกัด/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ผู้ประสานงาน : -

  โทรศัพท์ : 0-5596-4616 E-Mail : supapornl@nu.ac.th

  ปัจจุบันนี้การศึกษาวิจัยทางด้านเห็ดและรากำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากเห็ดและราก็มีความหลากหลายของสายพันธุ์เช่นเดียวกันกับพืชสมุนไพรต่างๆ หากแต่ยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยกันอย่างกว้างขวางเท่ากับพืชสมุนไพร  และจากข...