กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

นโยบายในการจัดตั้ง CoEs

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายให้จัดตั้งสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มหาวิทยาลัยนเรศวร กลยุทธ์ที่ 1.2 เพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรและองค์กร โดยสอดคล้องกับการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชาติ ทั้งนี้หน่วยงานมีสถานะเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะ