กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

วิสัยทัศน์

กองการวิจัยและนวัตกรรม มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในปี 2560 วิจัย
  2. ส่งเสริม และผลักดันการสร้างผลงานวิจัยของคณาจารย์และ บุคลากรในมหาวิทยาลัยสู่การเผยแพร่ ในระดับสากล
  3. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยสู่ชุมชนและสังคม เพื่อการต่อยอดของผลงานวิจัย และใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อกำหนดแผนงาน การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและ ประเทศ
  2. เพื่อบริหารงบอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ติดตามประเมินผลโครงการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
  4. เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างผลงานวิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยมีประสิทธิภาพสูงสุด
  5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา รวบรวม แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัย ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ และจัดเวทีวิชาการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำวิจัยให้แก่นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง