กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง

 • เอมอร สารเถื่อนแก้ว (หัวหน้างาน)

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-96-8726

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : aemorns9@gmail.com

 • ภิญญดา อ่ำดี

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : ฝ่ายงานบริการเพื่อธุรกิจ Sci.Park@NU

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-96-8720

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : pinyada.scipark@gmail.com

 • ธนิดา พงษ์พิชิต

  ตำแหน่ง : -

  รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการ Sci.Park@NU

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-96-8721

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : tanida7644@gmail.com

 • เพ็ญพร ประไพพิณ

  ตำแหน่ง : -

  รับผิดชอบ : -

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-96-8721

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : penpornp@nu.ac.th

 • นัฏชรี สุนทรชัยบูรณ์

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป

  รับผิดชอบ : งานฝึกอบรมและโครงการ

  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-8634

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : snutcharee@hotmail.com

 • นางสาวศิริพร ขัติยะ (ลูกจ้างโครงการ)

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ (ห้องปฏิบัติการ)

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968721

  เบอร์โทรสาร : -

  E-Mail : siribarbeerr@gmail.com