กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ

 • นางสาวปวีณา ณ นคร

  ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

  รับผิดชอบ : งานบ่มเพาะผู้ประกอบการและบริหารจัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-8632

  E-Mail : paveenan@nu.ac.th

 • นางสาวปิยภรณ์ ภูกระทาน

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : งานบ่มเพาะผู้ประกอบการและบริหารจัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-8783

  E-Mail : jumenubi@gmail.com

 • นางขนิษฐา กลิ่นมาลี

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : งานบ่มเพาะผู้ประกอบการและบริหารจัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-8783

  E-Mail : jajanubi@gmail.com

 • นายสุระกิจ กันเกตุ

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป

  รับผิดชอบ : งานเตรียมความพร้อมในการสร้างผู้ประกอบการ

  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-8633

  E-Mail : surakit111@gmail.com