กองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร @2018

งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย

 • นายภวัต ภาชนะ (หัวหน้างาน)

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : ประชาสัมพันธ์ ประสานงานและติดตามโครงการแหล่งทุนภายนอก, ทุนบัณฑิตศึกษา

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968639

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : puwakitp@nu.ac.th

 • นางสาวจิตรี มีแม่นวิทย์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

  รับผิดชอบ : ทุนสนับสนุนวิจัย ณ ต่างประเทศ, รางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย และรางวัลนักวิจัยดีเด่น

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968641

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : j.meemantvit@gmail.com

 • นางสาวสุภัชญา เครือออน

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์(เว็บไซต์,E-Book, @Line), รายงานประจำปี, รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์, จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, งานนิทรรศการฯ

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968641

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : supatchayakr@nu.ac.th

 • นางกันต์ฤทัย เอี่ยมสุโร

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : บุคคล, ประชุมและพิธีการ

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968641

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : kanruetaie@nu.ac.th

 • นางสาวเตือนใจ ช่วงสิงห์

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : งานสารบรรณ

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968640

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : tuanhaic@nu.ac.th

 • นางณิชนันทน์ ฟักบัว

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : นโยบายและแผน, ประกันคุณภาพ, ควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง, การจัดการความรู้ และระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968640

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : onpreeyat@nu.ac.th