งานนวัตกรรมและการเผยแพร่

 • นางกันต์ฤทัย เอี่ยมสุโร หัวหน้างาน

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : การรวบรวมข้อมูลเพื่อต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ , การรวบรวมและเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลตามที่หน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ในการรับรางวัล , การประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติของหน่วยงานต่างๆ

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968641

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : kanruetaie@nu.ac.th

 • นางสาวจิตรี มีแม่นวิทย์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

  รับผิดชอบ : ทุนสนับสนุนวิจัย ณ ต่างประเทศ, รางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย และรางวัลนักวิจัยดีเด่น

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968641

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : j.meemantvit@gmail.com

 • นายประธาน สายคำ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  รับผิดชอบ : เว็บไซต์กองบริหารการวิจัย(ภาษาไทย/อังกฤษ), เว็บไซต์หน่วยงานย่อย, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร, ระบบผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ออนไลน์

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968641

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : prathans@nu.ac.th

 • นางสาวสุภัชญา เครือออน

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์(เว็บไซต์,E-Book), จัดรายการวิทยุ และรายงานประจำปี, รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์, จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, งานนิทรรศการฯ

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968641

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : supatchayakr@nu.ac.th