กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร @ 2014

งานนวัตกรรมและการเผยแพร่

 • นางสาวจิตรี มีแม่นวิทย์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

  รับผิดชอบ : ทุนสนับสนุนวิจัย ณ ต่างประเทศ, รางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย และรางวัลนักวิจัยดีเด่น

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968641

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : j.meemantvit@gmail.com

 • นางสาวสุภัชญา เครือออน

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์(เว็บไซต์,E-Book, @Line), รายงานประจำปี, รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์, จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, งานนิทรรศการฯ

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968641

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : supatchayakr@nu.ac.th