กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย

 • ภวัต ภาชนะ (หัวหน้างาน)

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968639

  เบอร์โทรสาร : 055-968636

  E-Mail : p.pachana@gmail.com

 • จิตรี มีแม่นวิทย์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

  รับผิดชอบ : ทุนสนับสนุนวิจัย ณ ต่างประเทศ, รางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย และรางวัลนักวิจัยดีเด่น

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968641

  เบอร์โทรสาร : 055-968636

  E-Mail : -

 • นางสาวสุภัชญา เครือออน

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์(เว็บไซต์,E-Book), จัดรายการวิทยุ และรายงานประจำปี

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968641

  เบอร์โทรสาร : 055-968636

  E-Mail : supatchayakr@nu.ac.th

 • กฤษฏิ์พิชชา หทัยสุวรรณ

  ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์

  รับผิดชอบ : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968641

  เบอร์โทรสาร : 055-968636

  E-Mail : kishphitcha@gmail.com

 • หนึ่งฤทัย สุ่นเดช

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป

  รับผิดชอบ : -

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-96-8785

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : nuengruethais497@gmail.com