กองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร @2018

งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน

 • นายยุทธนา สงนรินทร์ หัวหน้างาน

  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  รับผิดชอบ : ระบบบริหารโครงการวิจัย, ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968643

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : yuttanas@nu.ac.th

 • นางสาวประดารัตน์ เปพะนัส

  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

  รับผิดชอบ : เบิกจ่ายเงินวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จากเงินรับฝาก และแหล่งทุนภายนอก

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968643

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : pradaratp@nu.ac.th

 • นางสาวพิฐชญาณ์ พิทักษ์สืบสกุล

  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

  รับผิดชอบ : พัสดุ/ครุภัณฑ์

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968640

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : wijitrapi@nu.ac.th

 • นางสาวเพ็ญพร ประไพพิณ

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : กำกับดูแล งานวิเคราะห์โครงการฯ, จัดหาแหล่งทุน และประชาสัมพันธ์แหล่งทุน

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968614

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : penpornp@nu.ac.th

 • นางสาวพิมพ์ลดา สิงหเรศ

  ตำแหน่ง : นักวิจัย

  รับผิดชอบ : ติดตามโครงการวิจัย งบประมาณรายได้

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968614

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : pimladas@nu.ac.th

 • นางสาววานิชญา บุตรมางกูล

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : บริหารโครงการและดำเนินการประสานงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ , โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก , โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968614

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : wanitchayab@nu.ac.th

 • นางสาวธีราพร ขวัญคง

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : -

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968640

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : teerapornkw@nu.ac.th

 • นายธีรยุทธ ตรีธัญญา

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : เครือข่าย B , ราชบัณฑิต , ประสานงาน CoE , ทุนบัณฑิตศึกษา และอพสธ.

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968614

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : teerayutt@nu.ac.th

 • นางสาวมณธิรา ฉิมแว่น

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : ประเมิน วิเคราะห์โครงการ และทำสัญญารับทุนโครงการวิจัยทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968614

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : montirac@nu.ac.th

 • นายวัฒนา หมึกสม

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ

  รับผิดชอบ : ประสานงานโครงการ Food Valley

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968639

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : watanam@nu.ac.th

 • นางสาวธิราลักษณ์ จันทร์ดี

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ (Talent Mobolity)

  รับผิดชอบ : ประสานงานโครงการ Talent Mobolity

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968614

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : tjtiraluck@gmail.com

Innovation Hubs

 • นายวศิน ศิวะกุล

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ (Innovation Hub กลุ่มเกษตรฯ)

  รับผิดชอบ : -

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968639

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : wasins@nu.ac.th

 • นส.ฌลาพร ธูปบูชา

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ (Innovation Hub กลุ่ม Creative Economy)

  รับผิดชอบ : -

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968639

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : chalapornt@nu.ac.th

 • นส.บุษราภรณ์ สันติธรรม

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ (Innovation Hub กลุ่ม Ageing Society)

  รับผิดชอบ : -

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968639

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : ihubageing.nu@gmail.com