งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน

 • นายยุทธนา สงนรินทร์ หัวหน้างาน

  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  รับผิดชอบ : ระบบบริหารโครงการวิจัย, ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968643

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : yuttanas@nu.ac.th

 • นางสาวประดารัตน์ เปพะนัส

  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

  รับผิดชอบ : เบิกจ่ายเงินวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จากเงินรับฝาก และแหล่งทุนภายนอก

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968643

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : pradaratp@nu.ac.th

 • นางสาวกมลทิพย์ กวางประสิทธิ์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

  รับผิดชอบ : เบิกจ่ายเงินวิจัย จากงบประมาณรายได้, เบิกจ่ายเงินรางวัล, ตีพิมพ์, เงินอุดหนุนกอง, ต่างประเทศ, Co-Funding

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968643

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : kamonthipk@nu.ac.th

 • นางสาวเพ็ญพร ประไพพิณ

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : กำกับดูแล งานวิเคราะห์โครงการฯ, จัดหาแหล่งทุน และประชาสัมพันธ์แหล่งทุน

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968614

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : penpornp@nu.ac.th

 • นางสาวพิมพ์ลดา สิงหเรศ

  ตำแหน่ง : นักวิจัย

  รับผิดชอบ : ติดตามโครงการวิจัย งบประมาณรายได้

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968614

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : pimladas@nu.ac.th

 • นางสาววานิชญา บุตรมางกูล

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : บริหารโครงการและดำเนินการประสานงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ , โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก , โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968614

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : -

 • นายภวัต ภาชนะ

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : ประชาสัมพันธ์ ประสานงานและติดตามโครงการแหล่งทุนภายนอก, ทุนบัณฑิตศึกษา

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968639

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : puwakitp@nu.ac.th

 • นายธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : ประเมิน วิเคราะห์โครงการ และทำสัญญารับทุนโครงการวิจัยทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968639

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : thanakornt@nu.ac.th

 • นายวัฒนา หมึกสม

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ

  รับผิดชอบ : -

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968639

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : -

Innovation Hubs

 • นายวศิน ศิวะกุล

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ

  รับผิดชอบ : -

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968639

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : wasins@nu.ac.th

 • นส.จินตนา สงวนใจ

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ

  รับผิดชอบ : -

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968639

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : jintanasa@nu.ac.th

 • นส.ฌลาพร ธูปบูชา

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ

  รับผิดชอบ : -

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968639

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : chalapornt@nu.ac.th