กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน

 • นายยุทธนา สงนรินทร์ หัวหน้างาน

  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  รับผิดชอบ : ระบบบริหารโครงการวิจัย, ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968643

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : yuttanas@nu.ac.th

 • นางสาวพิมพ์ลดา สิงหเรศ

  ตำแหน่ง : นักวิจัย

  รับผิดชอบ : ติดตามโครงการวิจัย งบประมาณรายได้

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968614

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : pimladas@nu.ac.th

 • นางสาววานิชญา บุตรมางกูล

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : บริหารโครงการและดำเนินการประสานงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ , โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก , โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968614

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : wanitchayab@nu.ac.th

 • นางสาวธีราพร ขวัญคง

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : -

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968614

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : teerapornkw@nu.ac.th

 • นายธีรยุทธ ตรีธัญญา

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : เครือข่าย B , ราชบัณฑิต , ประสานงาน CoE , ทุนบัณฑิตศึกษา และอพสธ.

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968614

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : teerayutt@nu.ac.th

 • นางสาวมณธิรา ฉิมแว่น

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : ประเมิน วิเคราะห์โครงการ และทำสัญญารับทุนโครงการวิจัยทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968614

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : montirac@nu.ac.th