งานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย

 • นายยงยุทธ บ่อแก้ว หัวหน้างาน

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

  รับผิดชอบ : กำกับดูแลด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968637

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : yongyutb@nu.ac.th

 • นางสาวมณธิรา ฉิมแว่น

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968642

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : montirac@nu.ac.th

 • นางสาวชไมพร ศรีสุราช

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968642

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : -

 • นางสาววรัญญา แก้วแจ้ง

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968642

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : -

 • นางสาวศันสนีย์ ชำนิเขตร์กิจ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

  รับผิดชอบ : RREC

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968637

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : sansaneec@nu.ac.th

 • นายธวัชชัย กลมพุก

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : -

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968642

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : thawatchai-tong@hotmail.com

 • นายธีรยุทธ ตรีธัญญา

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : เครือข่าย B , ราชบัณฑิต , ประสานงาน CoE , ทุนบัณฑิตศึกษา และอพสธ.

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968604

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : teerayutt@nu.ac.th

 • ว่าที่ ร.ต. ทัศน์ชัย ทอแสงมิติ

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการจัดการของเสียอันตราย

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968604

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : thatchait@nu.ac.th

 • Mr.Roy I. Morien

  ตำแหน่ง : -

  รับผิดชอบ : -

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968604

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : roym@nu.ac.th