กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย

 • นายยงยุทธ บ่อแก้ว หัวหน้างาน

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

  รับผิดชอบ : กำกับดูแลด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968637

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : yongyutb@nu.ac.th

 • นายธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968642

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : thanakornt@nu.ac.th

 • นางสาวนภัสวรรณ ฉ่ำคร้าม

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968642

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : chamaiporns@nu.ac.th

 • นางสาววรัญญา แก้วแจ้ง

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968642

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : waranyak@nu.ac.th

 • ว่าที่ ร.ต. ทัศน์ชัย ทอแสงมิติ

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการจัดการของเสียอันตราย

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968604

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : thatchait@nu.ac.th

 • นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : ---

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968604

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : thatchait@nu.ac.th

 • นางสาวธนัญญา ฉิมนนท์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

  รับผิดชอบ : RREC

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968637

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : nu-rrec@nu.ac.th

 • นางสาวสิริกานต์ มุ่ยจันตา

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย

  รับผิดชอบ : NU-IRB

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968642

  เบอร์โทรสาร : -

  E-Mail : sirikanm@nu.ac.th