เลขานุการกองบริหารการวิจัย

 • นางสาวเตือนใจ ช่วงสิงห์

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : งานสารบรรณ, การตรวจเช็ควันลา

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968640

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : tuanhaic@nu.ac.th

 • นางสาวธีราพร ขวัญคง

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : นโยบายและแผน, บุคคล, ประชุมและพิธีการ ,เลขานุการ ผอ. และระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968640

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : teerapornkw@nu.ac.th

 • นางณิชนันทน์ ฟักบัว

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : ประกันคุณภาพ, ควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968640

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : onpreeyat@nu.ac.th

 • นางสาวพิฐชญาณ์ พิทักษ์สืบสกุล

  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

  รับผิดชอบ : พัสดุ/ครุภัณฑ์

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968640

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : wijitrapi@nu.ac.th