เลขานุการกองบริหารการวิจัย

 • นางกันต์ฤทัย เอี่ยมสุโร

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : บุคคล, ประชุมและพิธีการ

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968641

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : kanruetaie@nu.ac.th

 • นางสาวเตือนใจ ช่วงสิงห์

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : งานสารบรรณ

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968640

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : tuanhaic@nu.ac.th

 • นางณิชนันทน์ ฟักบัว

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : นโยบายและแผน, ประกันคุณภาพ, ควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง, การจัดการความรู้ และระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968640

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : onpreeyat@nu.ac.th

 • นางสาวพิฐชญาณ์ พิทักษ์สืบสกุล

  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

  รับผิดชอบ : พัสดุ/ครุภัณฑ์

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968640

  เบอร์โทรสาร : 055-968637

  E-Mail : wijitrapi@nu.ac.th