กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

เลขานุการกองการวิจัยและนวัตกรรม


ส่วนงานสารบรรณ
 • นางสาวเตือนใจ ช่วงสิงห์

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : ธุรการ/งานสารบรรณ

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968640

  E-Mail : tuanhaic@nu.ac.th

 • นางสาวกมลพรรณ กรมเวช

  ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : ธุรการ/งานสารบรรณ

  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-8656

  E-Mail : kamonphan172529@gmail.com


 • ส่วนงานบุคคล นโยบายและแผน งานประกัน ประชุม
 • นางกันต์ฤทัย เอี่ยมสุโร

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : บุคคล, ประชุมและพิธีการ

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968643

  E-Mail : kanruetaie@nu.ac.th

 • นางณิชนันทน์ ฟักบัว

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับผิดชอบ : นโยบายและแผน, ประกันคุณภาพ, ควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง, การจัดการความรู้ และระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968746

  E-Mail : onpreeyat@nu.ac.th


 • ส่วนงานการเงิน
 • นางสาวประดารัตน์ เปพะนัส

  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

  รับผิดชอบ : เบิกจ่ายเงินวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จากเงินรับฝาก และแหล่งทุนภายนอก

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-968643

  E-Mail : pradaratp@nu.ac.th

 • นางสาวนุชดา ไกรดี

  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

  รับผิดชอบ : งานการเงิน

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-96-8725

  E-Mail : nuchadajoy@gmail.com

 • นางเยาวรัตน์ มยุโรวาส

  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

  รับผิดชอบ : งานการเงิน

  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-8811

  E-Mail : yaowarutaoy@gmail.com


 • ส่วนงานพัสดุ

  นางสาวณัฐธิดา แดงทองดี

  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

  รับผิดชอบ : งานพัสดุ

  เบอร์โทรศัพท์ : 055-96-8729

  E-Mail : nuttidad@hotmail.com

 • นางสาวมัทนา นาคสิงห์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

  รับผิดชอบ : งานพัสดุ

  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5596-8729

  E-Mail : -