กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

นโยบายกองการวิจัยและนวัตกรรม

นโยบาย และแนวปฏิบัติร่วมกัน ของบุคลากรในกองการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558 มีนโยบายทั้งหมด 6 ด้านด้วยกัน คือ

1.นโยบายด้านการจัดการความรู้

 1. กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่บุคลากร กองการวิจัยและนวัตกรรมอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

2.นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ

 1. กำหนดให้บุคลากรกองการวิจัยและนวัตกรรมใช้จ่ายงบประมาณโดยยึดระเบียบราชการและใช้งบประมาณให้ประหยัด คุ้มค่าที่สุด
 2. การเสนอเอกสารทางด้านการเงินให้ผู้บริหารลงนาม ขอให้ผ่านการตรวจสอบงบประมาณและแหล่งเงิน จากเจ้าหน้าที่การเงินก่อนทุกครั้ง
 3. กำหนดให้มีการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สถานะทางการเงิน ทุก ๆ สิ้นเดือน และทุกรายไตรมาส เสนอผู้บริหาร กองคลังและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำกอง

3.นโยบายด้านการประกันคุณภาพ

 1. กำหนดให้บุคลากกองการวิจัยและนวัตกรรมทุกท่านเรียนรู้เกณฑ์ประกันคุณภาพ ทั้งในระดับกองและระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการเก็บหลักฐาน และการประเมินจากคณะกรรมการ

4.นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

 1. กำหนดให้บุคลากรทุกคนจัดทำ Job Description พร้อมระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน เสนอผู้บริหารทุกต้นปีงบประมาณ และให้ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์จากตัวชี้วัดความสำเร็จของงานที่ตั้งไว้ทุก 6 และ 12 เดือน
 2. กำหนดให้บุคลากรกองการวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ พัฒนาศักยภาพที่มหาวิทยาลัย จัดขึ้นตามความเหมาะสม
 3. การเปลี่ยนตำแหน่งงานหากไม่ส่งมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษรขอให้ทำเรื่องขอตัวและให้บุคคลนั้นส่งมอบงานให้เรียบร้อยก่อน

5.นโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 1. กำหนดให้บุคลากรกองการวิจัยและนวัตกรรมทุกคนประหยัดพลังงาน ปิดแอร์ปิดไฟ ทุกครั้งที่ไม่มีบุคลากรอยู่ห้องเป็นเวลานานเกิน 30 นาที
 2. ขอความร่วมมือ ให้บุคลากรทุกคนประหยัดกระดาษ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม หรือนำกระดาษใช้แล้วมาใช้งานหรือสำเนาเอกสาร 2 หน้า
 3. ขอความร่วมมือ ให้บุคลากรทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด
 4. กำหนดให้ในการจัดประชุม งดการใช้โฟมและลดการใช้พลาสติก
 5. ขอความร่วมมือ ให้บุคลากรทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดทั้งพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ส่วนรวม

6.นโยบายด้านวัฒนธรรมองค์กร

 1. ขอความร่วมมือให้บุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย