กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ผู้บริหารผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์โทรสาร : -
E-Mail :
ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม

เจนจิต นาคปรีชา
เบอร์โทรศัพท์ : 055-968888
เบอร์โทรสาร : 055-968636
E-Mail : jenjitn@nu.ac.th