กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ทำเนียบผู้ประสานงานวิจัย

 กรรมการดำเนินงาน

  ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา  เงารังษี
  อธิการบดี
กองการวิจัยและนวัตกรรมประธาน
  ผศ.ทญ.ดร.วีรญา  ตันทนาภรณ์กุล
  รองคณบดีฝ่ายวิจัย
คณะทันตแพทยศาสตร์กรรมการ
  ผศ.ดร.จรรจา  สันตยากร
  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์กรรมการ
  ผศ.ดร.สุภาพร  ล้ำเลิศธน
  รองคณบดีฝ่ายวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์กรรมการ
  ผศ.ดร.สราวุธ  คำปวน
  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
คณะสหเวชศาสตร์กรรมการ
  ดร.ปิ่นหทัย  ศุภเมธาพร
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์กรรมการ
  รศ.ดร.จารุภา  วิโยชน์
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์กรรมการ
  ผศ.ดร.มนุพัศ  โลหิตนาวี
  ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์กรรมการ
  รศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์  พงษ์เจริญ
  รองคณบดีฝ่ายวิจัย
คณะแพทยศาสตร์กรรมการ
  ผศ.ดร.อัญชลีย์  แก้วเจริญ
  ผู้ช่วยคณบดีผ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์กรรมการ
  ผศ.ดร.สรัณกร  เหมะวิบูลย์
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์กรรมการ
  ดร.สันต์  จันทร์สมศักดิ์
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กรรมการ
  รศ.ดร.ชฎา  ณรงฤทธิ์
  รองคณบดีฝ่ายวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์ฯกรรมการ
  ผศ.ดร.นิพนธ์  เกตุจ้อย
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
วิทยาลัยพลังงานทดแทนกรรมการ
  รศ.ดร.บุรินทร์  กำจัดภัย
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐานกรรมการ
  ดร.วิติยา  ปิดตังนาโพธิ์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานกรรมการ
  ผศ.หริรักษ์  โล่ห์พัฒนานนท์
  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและคุณภาพการศึกษา
คณะนิติศาสตร์กรรมการ
  ดร.เกษวดี  พุทธภูมิพิทักษ์
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารกรรมการ
  ดร.อาทิตย์  พงษ์พานิช
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์กรรมการ
  รศ.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวิจัย
คณะศึกษาศาสตร์กรรมการ
  ดร.กวินธร  เสถียร
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
คณะสังคมศาสตร์กรรมการ
  รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  วิทยาอารีย์กุล
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัยกรรมการ
  ผศ.ดร.สุรเชษฐ์  กานต์ประชา
  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและวิจัย
วิทยาลัยนานาชาติกรรมการ
  ลัดดาวัลย์  ชูสาย
  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
กองกฎหมายกรรมการ
  รุจิพัชญ์  ทวีชัยกิติพงษ์
  ผู้อำนวยการกองคลัง
กองคลังกรรมการ
  สุนีย์  ตั้งศรีวงษ์
  ผู้อำนวยการกองแผนงาน
กองแผนงานกรรมการ
  เจนจิต  นาคปรีชา
  ผู้อำนวยการกองการวิจัยและนวัตกรรม
กองการวิจัยและนวัตกรรมกรรมการและเลขานุการ

 ผู้ประสานงานวิจัย

  นางสาวสุทธิสา  แสนหาญคณะเกษตรศาสตร์ฯ
  นางสาวสุชีลา  พุ่มอยู่คณะวิทยาศาสตร์055-963171
  นางสาวณัฐชา  ฮุนพานิชคณะวิศวกรรมศาสตร์
  นางสาวศรีอุรา  เสือทะยานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  นายบงกช  ประสิทธิ์วิทยาลัยพลังงานทดแทน055-963392
  นายทินกรณ์  หาญณรงค์คณะแพทยศาสตร์
  นางสาวศิรินทิพย์  อินทรภาษิตคณะเภสัชศาสตร์
  นางสาวรัตนากร  อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์คณะพยาบาลศาสตร์055-966616
  นางสาวสิริภัสณ์  ศิระนุภาพคณะสหเวชศาสตร์
  นางสาวอัญชิสา  บุญสาใจคณะทันตแพทยศาสตร์055-966079
  นางสาวิตรี  พิมผาสุขคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์055-964701
  นางสาวธาราทิทย์  พ่วงเชียงบัณฑิตวิทยาลัย055-968651
  นางจันทรรัตน์  เหนียมพ่วงบัณฑิตวิทยาลัย055-968651
  นางนิษวัน  วรานุสาสน์คณะศึกษาศาสตร์-
  นางสาวสุธาวัลย์  กล่อมเกลี้ยงคณะศึกษาศาสตร์055-962409
  นางเรณุกา  หนูสอนคณะสังคมศาสตร์055-962168
  นางสาวโพธิกา  โพธิ์ทองคณะนิติศาสตร์055-962273
  นางสาววิฑิตา  สนศิริคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร055-962118
  นางสาวสุธาวัลย์  มารยาทวิทยาลัยนานาชาติ055-968561
  นางสาวจิราภรณ์  โฉมแดงวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน055-968736
  นางสาวพรภุทชรี  โพธิ์ทองคณะมนุษยศาสตร์055-962094