กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ข้อมูลพื้นฐาน : Division of Research Administration (DRA)

มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” (Research University) และมุ่งมั่นให้อยู่ในอันดับ 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศไทย โดยได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยไว้ 9 ยุทธศาสตร์ โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และนำไปสู่การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการผลักดันยุทธศาสตร์การวิจัยทั้ง 9 ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาด้านบุคลากรทาง การวิจัย ผลงานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ตลอดจนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศเพิ่มมาก ยิ่งขึ้น รวมถึงเกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยที่เข้มแข็ง จึงเป็น หน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

พ.ศ.2542

เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 อยู่ในงานพัฒนาวิชาการ กองบริการการศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


พ.ศ.2544

มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการปรับโครงสร้างของกองบริการการศึกษาใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน โดยให้แบ่งหน่วยงานภายในกองบริการการศึกษาออกเป็น 7 งาน ประกอบด้วย งานทะเบียนฯ งานพัฒนาวิชาการ งานรับเข้า งานวิเทศสัมพันธ์ งานส่งเสริมวิชาการ งานธุรการ และงานวิจัย (ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 33/44 เมื่อวันที่ 7 พ.ย.44 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 99 (6/2544) เมื่อวันที่ 24 พ.ย.44) และได้มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ กำกับดูแลงานวิจัย ภายใต้ กองบริการการศึกษา


พ.ศ.2549

เพื่อให้การผลักดัน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยทั้ง 9 ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 121 (5/2548) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2548) จึงได้ยกระดับและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของงานวิจัย กองบริการการศึกษา ไปเป็นสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา โดยให้มีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานระดับคณะ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2549


พ.ศ.2552

ตามที่มติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 145 (6/2552) วันที่ 20 มิถุนายน 2552 โครงการจัดตั้งกองบริหารการวิจัย (เปลี่ยนสถานภาพจากหน่วยงานเทียบเท่าคณะเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง) โดยมีการแบ่งส่วนงานภายใน เป็น 3 งาน ดังนี้ งานธุรการ งานประสานและส่งเสริมโครงการวิจัย และ งานส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย


พ.ศ.2554

ตามที่มติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 170 (4/2555) วันที่ 29 เมษายน 2555 ได้อนุมัติให้ กองบริหารการวิจัยปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน โดยวิเคราะห์ระดมความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้มีส่วนร่วม และเปรียบเทียบการบริหารการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา และ แบ่งการทำงาน เป็น 5 งาน ดังนี้ งานธุรการ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน งานวิจัยเฉพาะกิจและมาตรฐานการวิจัย งานการจัดการผลผลิตการวิจัย และ งานสารสนเทศการวิจัย เพื่อที่จะได้สนับสนุนกรอบนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีชื่อเสียง ด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ต่อไป