ประวัติความเป็นมา

จากแนวโน้มความต้องการขอรับบริการเชิงวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ

เครือข่ายบริหารเครื่องมือ

ได้ตอบรับเข้าร่วมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และมีหน่วยงานเข้าร่วมดังนี้

TSEN

เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Thailand Scientific Equipment Center Network

แนะนำเครือข่ายบริหารเครื่องมือ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร